Privacy Statement Stal de Meyboom

Stal de Meyboom, gevestigd aan de Frensdorferweg 37, 7635 NK Lattrop hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante
informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stal de Meyboom houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (d.d. 1 – 3 – 2023)

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stal de Meyboom zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Stal de Meyboom verwerkt uw persoonsgegevens omdat u bij ons paard rijdt, uw paard bij ons heeft gestald, dan wel gebruik maakt van onze overige diensten.
Wij kunnen u vragen om de volgende persoonsgegevens:
– Naam (voornaam, voorletters, achternaam)
– Adres
– Woonplaats
– Telefoonnummer(s)
– E-mail adres
– Gegevens van uw paarden
– IBAN (Indien de betalingsregeling via automatisch incasso verloopt.)

Indien u uw paard op ons bedrijf heeft gestald, behoort het paspoort van uw paard op ons bedrijf aanwezig te zijn. De paard-gegevens worden ook opgeslagen in ons administratiesysteem HTP.

Persoonsgegevens (paard-gegevens) van klanten worden door Stal de Meyboom verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
– Administratieve doeleinden
– Om u te kunnen bellen of mailen indien wij vragen of informatie hebben omtrent uw paard(en).
– Om u te informeren over gewijzigde producten en/of diensten.
– Om u van algemene informatie te voorzien omtrent ons bedrijf en aanverwante zaken.
– Verzorging / behandeling van de paarden

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Stal de Meyboom verwerkt persoonsgegevens van medewerkers ten behoeve van het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
– Naam (voornaam, voorletters, achternaam)
– Adres
– Woonplaats
– Telefoonnummer(s)
– Geboortedatum
– Salarisgegevens
– Kopie ID
– BSN-nummer
– Bankgegevens

Deze persoonsgegevens worden door Stal de Meyboom opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking (en) gedurende de periode dat men een arbeidscontract heeft en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het beheer van HTP, een administratieprogramma met daarin de klant-, paard- en facturatiegegevens
– Het verzorgen van de internetomgeving
– Het verlenen van veterinaire diensten aan de paarden
– Het verzorgen van de (financiële) administratie

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij maken op onze website geen gebruik van cookies.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Stal de Meyboom bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens Stal de Meyboom van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Stal de Meyboom
Frensdorferweg 37
7635 NK Lattrop
06-51172064
www.meyboom.nl
instructie@meyboom.nl

Menu